เว็บไซต์นี้ยังมีการเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท

หลังจากการประชุมทางโทรศัพท์ เว็บไซต์นี้ยังมีการเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท รายงานประจำปีของ TCF รายงานประจำไตรมาส การนำเสนอของนักลงทุน และเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ได้ฟรีTCF เป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารแห่งชาติในเวย์ซาตา รัฐมินนิโซตา ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 18.5 พันล้าน

ดอลลาร์ TCF มีสำนักงานการธนาคาร 442 แห่งในมินนิโซตา อิลลินอยส์ มิชิแกน โคโลราโด วิสคอนซิน อินดีแอนา แอริโซนา และเซาท์ดาโคตา ให้บริการด้านการธนาคารเพื่อการพาณิชย์และรายย่อย TCF ยังดำเนินธุรกิจเช่าซื้อเชิงพาณิชย์และสินเชื่ออุปกรณ์ใน 50 รัฐ และธุรกิจสินเชื่อสินค้าคงคลังเ

ชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCF ได้ที่ www.tcfbank.comข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าการเปิดเผยรายได้นี้และรายงานอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท รวมถึงรายงานที่ยื่นต่อ SEC อาจมีข้อความ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ที่จัดการกับผลลัพธ์ แผน หรือประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ TCF อาจแถลงด้วยวาจาต่อสื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน หรือบุคคลอื่นๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจัดการกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อ

งกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์ในอนาคตของ TCF อาจแตกต่างอย่างมากจากผลการดำเนินงานในอดีตและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดหวังของ TCF หรือแผนอื่นๆ และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่

งต่อไปนี้:สภาวะเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ไม่เอื้ออำนวย ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องหรือรุนแรงขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและอุตสาหกรรมการธนาคาร หรือการเพิ่มขึ้นของการว่างงานในตลาดการธนาคารหลักของ TCF; การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการแข่งขันในทางลบ เช่น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง เงินฝากไหลออก บัญชีเงินฝากขาดอายุ หรือการไม่สามารถเพิ่มจำนวนบัญชีเงินฝากได้ การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสิน

เชื่อและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดจากพอร์ตเงินกู้ การเช่า การลงทุน และหลักทรัพย์เผื่อขายของ TCF รวมถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการขาดทุนของสินเชื่อและสัญญาเช่าที่กำหนดโดยสภาวะตลาดใหม่หรือการกำกับดูแล ค

วามต้องการ;ข้อจำกัดด้านรายได้/เงินทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของ TCF ในการจ่ายเงินปันผลหรือการเพิ่มเงินปันผล

ในอนาคตเนื่องจากผลการดำเนินงานทางการเงินที่ถดถอยลง ข้อจำกัดหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ; เบี้ยประกันเงินฝากที่เพิ่มขึ้น การประเมินพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรมการธนาคาร ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อธนาคารของ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ปี 2010 (“กฎหมาย”) และ Emergency Economic Stabilization Act of 2008 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

(“EESA”) และกฎหมายปฏิรูปกฎระเบียบอื่นๆ ผลกระทบของการปฏิรูปกฎระเบียบทางการเงิน รวมถึงการเลิกใช้ทรัสต์บุริมสิทธิ์ในเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เรียกร้องโดยพระราชบัญญัติ หรือการเพิ่มทุน เลเวอเรจ สภาพคล่อง และข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงในทางลบในตลาดหลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความสามารถในการขายทรัพย์สินของ TCF

หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ความสามารถในการกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดอันดับเครดิตของ TCF และสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยในตลาดสินเชื่อที่จำกัดหรือจำกัดแหล่งเงินทุนต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใหม่หรือแนวทางการตีความที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อ

งข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลใหม่ รวมถึงการสร้างสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งใหม่ของกฎหมายและข้อจำกัดเกี่ยวกับใบจองของรัฐบาลกลางสำหรับกฎหมายของรัฐที่สามารถบังคับใช้กับธนาคารแห่งชาติ การกำหนดข้อกำหนดที่มีผลกระทบใ

นทางลบเกี่ยวกับการให้กู้ยืม การเรียกเก็บเงินกู้ และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ของ TCF อันเป็นผลจาก EESA และพระราชบัญญัติ หรือการพัฒนาทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ เช่น กฎหมายเลื่อนการชำระหนี้เพื่อยึดสังหาริมทรัพย์ หรือการกำหนดการรับประกันภัย หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ ความสามาร

ถในการใช้ผลิตภัณฑ์อัตราผันแปรบางอย่าง การลดลงของรายได้การแลกเปลี่ยนจากธุรกรรมบัตรเดบิตซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่า Durbin การแก้ไขพระราชบัญญัติ ซึ่งจำกัดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนบัตรเดบิตเป็นจำนวนเงินที่อนุญาตให้ผู้ออกบัตรกู้คืนค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของการอนุมัติ การเคลียร์ และการชำระเงินของธุรกรรมบัตรเดบิต รวมถึงค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฉ้อโกง ผลกระทบของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ส่ง

ผลต่อบัญชีลูกค้าและรายได้ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายล้มละลายซึ่งจะส่งผลให้ TCF สูญเสียดอกเบี้ยหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากการลดลงของมูลค่าหลักประกัน (เรียกว่าบทบัญญัติ “การปราบปราม”) ความล้มเหลวในสาระสำคัญของ TCF ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำสั่งให้ความ

ยินยอมกับสำนักงานผู้ควบคุมสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับธนาคารของ TCF ซึ่งอาจส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบรวมถึงบทลงโทษทางการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกฎหมายปฏิรูปการดูแลสุขภาพของรัฐบาลกลางที่เพิ่งประกาศใช้ การตรว

จสอบด้านกฎระเบียบที่ไม่พึงประสงค์และการบังคับใช้กฎหมายหรือผลกระทบด้านลบอื่นๆ เช่น ความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นหรือการประเมินการประกันเงินฝากที่สูงขึ้น เพิ่มแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือความคาดหวัง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความลับข

องธนาคารและกิจกรรมการต่อต้านการฟอกเงินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ TCF ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากรายย่อยรูปแบบใหม่ที่มาแทนที่ TCF Totally Free Checking และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีรายเดือนสำหรับบัญชีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะบางประก

าร TCF ยังได้ดำเนินการตามข้อกำหนดใหม่ที่ห้ามสถาบันการเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม NSF ในการทำธุรกรรม ณ จุดขายและ ATM เว้นแต่ลูกค้าจะเลือกรับ การยอมรับของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน และการเปลี่ยนแปลงเหล่

านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ TCF ในการสร้างและรักษาบัญชีและรายได้ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงในการฟ้องร้อง ผลการฟ้องร้อง รวมถึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้ยืมหรือฝากของ TCF รวมถึงกระบวนการให้บริการบัญชีหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย หรือหลักปฏิบั

ติในการจ้างงาน และความเป็นไปได้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการฟ้องร้องดำเนินคดีบางอย่างกับ Visa USA (“การฟ้องร้องที่ครอบคลุม”) และการลดจำนวนที่อาจเกิดขึ้นในบัตร รายได้ที่เกิดจากการดำเนินคดีที่ครอบคลุมหรือการฟ้องร้องอื่นๆ กับวีซ่าเงื่อนไขการแข่งขัน; ความเสี่ยงในการแยกสาขา

ของซูเปอร์มาร์เก็ต ความต้องการบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการเช่าลดลง พัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้าน

การธนาคารของซูเปอร์มาร์เก็ตของ TCF หรือเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตใดๆ ที่ TCF มีสาขาของซูเปอร์มาร์เกบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี และประกันภัย การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ นโยบายการเงิน การคลัง หรือภาษีของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ รวมถึงการนำกฎหมายของรัฐที่จะเพิ่มภาษีของรัฐ การประเมินภาษีของรัฐหรือของรัฐบาลกลางหรือการค้นพบในการตรวจสอบภาษี; ขาดหรือไม่มีความคุ้มครองเพียงพอสำหรับก

ารเรียกร้องต่อ TCFเรื่องเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ ความยุ่งยากทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการปฏิบัติงาน หรือการสูญหายหรือถูกขโมยข้อมูล และความเป็นไปได้ที่บัญชีเงินฝากจะสูญหาย
(การตรวจสอบที่ฉ้อฉล ฯลฯ) อาจเพิ่มขึ้นนักลงทุนควรศึกษารายงานประจำปีของ TCF ในแบบฟอร์

ม 10-K รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทKabam ระดมทุน 30 ล้านดอลลาร์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเกมโซเชียลที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมาการเติบโตแบบระเบิดเพื่อดำเนินการต่อด้วยเงินทุนที่กำหนดเป้าหมาย

สำหรับการเข้าซื้อกิจการ ชื่อเรื่องใหม่ และการขยายสตูดิโอ20 มกราคม 2554 07:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออเรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย—( บิสิเนส ไวร์ )—— Kabamผู้พัฒนาชั้นนำของเกมโซเชียลที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมากประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ระดมทุน 30 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนซีรีส์ C เพื่อขับเคลื่อนแผนการเติบโตเชิงรุก รอบนี้นำโดย Redpoint Ventures และ Intel Capital พร้อมด้วยเงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนเดิม Canaan

Partners ซึ่งบ่มเพาะ Kabam ในสำนักงานในช่วงเริ่มต้น“Kabam ดำเนินกลยุทธ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากบริษัทเกมโซเชียลอื่นๆ แทนที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้เล่น ‘เล่นทั่วไป’ เรามุ่งเน้นที่การสร้างกลุ่มเกมใหม่ที่ดึงดูดกลุ่มประชากรเกมเมอร์หลักมากขึ้น”ทวีตนี“Kabam ดำเนินกลยุทธ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากบริษัทเกมโซเชียลอื่นๆ แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่ผู้เล่น ‘เล่นทั่วไป’ เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างกลุ่มเกมใหม่ที่ดึงดูดกลุ่มประชากรเกมเมอร์หลักมากขึ้

น” Kevin Chou ซีอีโอของ Kabam กล่าว “ความสำเร็จในตลาดของเราจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของเราในการสร้างส่วนใหม่ของเกมโซเชียลที่มีผู้เล่นหลายคนเป็นจำนวนมากนั้นโดนใจผู้เล่นจริงๆ การอัดฉีดเงินทุนนี้ช่วยให้เราสามารถต่อยอดแผนการเติบโตเชิงรุกของเราได้ ในขณะที่เรายังคงจ้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการและความร่วมมือที่เหมาะสมในด้านเทคโนโลยี กาชาดอเมริกัน YMCA และบริษัทในเครือของ HandsOn Network มีสิทธิ์เลือกนักเรียนหรือสมาชิกสำหรับท้องถิ่น รางวัล Prudential Spirit of Community เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นผู้ได้รับเกียรติในท้องถิ่นกว่า 5,000 คนได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระ ซึ่งเลือกผู้ได้รับ

เกียรติจากรัฐและผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม ผลกระทบ และการเติบโตส่วนบุคคลขณะที่อยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้ได้รับรางวัล 102 รัฐจะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมืองหลวง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ธรรมชาติแห่งชาติสมิธโซเนียน และเยี่ยมผู้แทนรัฐสภาที่แคปิตอล ฮิลล์ นอกจากนี้ 10 คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนระดับกลาง 5 คนและนักเรียนมัธยมปลาย 5 คน จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น National Honorees ในวันที่ 2 พฤษภาคมโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศอันทรงเกียรติ ผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้

จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ เหรียญทอง ถ้วยรางวัลคริสตัล และเงินช่วยเหลือ 5,000 ดอลลาร์จากมูลนิธิพรูเด็นเชียลสำหรับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่พวกเขาเลือกจอห์น สแตรงเฟลด์แห่งพรูเด็นเชียลจะทำหน้าที่ในคณะกรรมการคัดเลือกระดับชาติ จานา ฟรีเลอร์ ประธาน NASSP

; มิเชลล์ นันน์ ประธานและซีอีโอของ Points of Light Institute & Hands On Network; Marguerite Kondracke ประธานและซีอีโอของ America’s Promise Alliance; โดนัลด์ ที. ฟลอยด์ จูเนียร์ ประธานและซีอีโอของ National 4-H Council; Pamela Farr ประธานอาสาสมัคร

แห่งชาติของสภากาชาดอเมริกัน; Elson Nash รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการที่ Corporation for National and Community Service; ไมเคิล โคเฮน ประธานและซีอีโอของ Achieve, Inc.; และผู้ได้รับรางวัล Prudential Spirit of Community National Honorees ประจำปี

2010 สองคน ได้แก่ Shannon McNamara จาก Basking Ridge, NJ และ Benjamin Sater จาก Plano, Texasนอกเหนือจากการมอบรางวัลของตนเองแล้ว โครงการ The Prudential Spirit of Community Awards จะแจกจ่ายรางวัล President’s Volunteer Service Awards ให้แก่ผู้

มีเกียรติในท้องถิ่นมากกว่า 2,800 คนในปีนี้ในนามของประธานาธิบดีบารัค โอบามา รางวัล President’s Volunteer Service Award ยกย่องชาวอเมริกันทุกวัยที่สละเวลาจำนวนมากเพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศของตนPrudential Spirit of Community Awards เป็นตัวแทนของโครงการประกาศ

เกียรติคุณเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยพิจารณาจากบริการอาสาสมัครเท่านั้น นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2538 อาสาสมัครรุ่นเยาว์กว่า 95,000 คนทั่วประเทศได้รับการยกย่องในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ หรือระดับชาติ บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงหลายคนได้ให้ความช่วยเหลือในการยกย่องผู้ได้รับรางวัลเหล่า

นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น Jimmy Carter, Barbara Bush, Magic Johnson, John Glenn, Madeleine Albright, Rudy Giuliani, Whoopi Goldberg, Colin Powell, Peyton Manning, Laura Bush และ Condoleezza Rice โปรแกรมนี้ยังดำเนินการโดยบริษัทสาขาของพรู

เด็นเชียลในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไอร์แลนด์ และอินเดียสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Prudential Spirit of Community State Honorees และผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นประจำปีนี้ โปรดไปที่ spirit.prudential.com หรือ www.nassp.org/spiritNational Association of Secondary

School Principals (NASSP) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1916 เป็นองค์กรที่โดดเด่นและเป็นกระบอกเสียงระดับชาติสำหรับครูใหญ่ระดับกลางและมัธยมปลาย ผู้ช่วยครูใหญ่ และผู้นำโรงเรียนที่ต้องการจากทั่วสหรัฐอเมริกาและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โลก. ภารกิจของ NASSP คือการส่งเสริมความเป็นเลิศในการเป็น

ผู้นำของโรงเรียน National Honor Society ?, National Junior Honor Society ?, National Elementary Honor Society? และ National Association of Student Councils ? เป็นโปรแกรม NASSP ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NASSP ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเรสตัน รัฐ

เวอร์จิเนีย โปรดไปที่www.nassp.org หรือโทร 703-860-0200Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการทางการเงิน มีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกา พนักงานที่มีความหลากหลายและมีความสามารถของพรูเด็นเชียลมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้า

รายบุคคลและสถาบันให้เติบโตและปกป้องความมั่งคั่งของพวกเขาผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงประกันชีวิต เงินรายปี บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุ กองทุนรวม การจัดการการลงทุน และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกา สัญลักษณ์หินอันเป็นเอกลักษณ์ของพรูเด็นเชียลแสดงถึ

งความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมมากว่าศตวรรษ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.news.prudential.com/บรรณาธิการ: กราฟิกที่แสดงโลโก้และเหรียญรางวัลของโปรแกรมรางวัลสามารถดาวน์โหลดได้จาก spirit.prudential.com

การแก้ไขและแทนที่ Where is the Love? Amazon.ca เผยรายชื่อ 20 เมืองโรแมนติกที่สุดในแคนาดารัฐวิกตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย ติดอันดับการสำรวจประจำปออนแทรีโอครองเมืองที่มีชัยไปกว่าครึ่เมืองเล็กๆ เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในแคนาดา ในขณะที่เมืองใหญ่ส่วนใหญ่ตามหลัการแก้ไข…โดย

Amazon.c08 กุมภาพันธ์ 2554 11:47 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันอSEATTLE–( BUSINESS WIRE )– ภายใต้รายชื่อเมืองที่โรแมนติกที่สุด 20 อันดับแรกในแคนาดา อันดับที่ 3 ควรอ่าน: Calgary, Alberta (sted Calgary, British Columbiaรุ่นที่ได้รับการแก้ไขอ่านความรักอยู่ที่ไหน?

Amazon.CA เผยรายชื่อ 20 อันดับเมืองที่โรแมนติกที่สุดในแคนาดรัฐวิกตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย ติดอันดับการสำรวจประจำออนแทรีโอครองเมืองที่มีชัยไปกว่าครึเมืองเล็กๆ เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในแคนาดา ในขณะที่เมืองใหญ่ส่วนใหญ่ตามหลเมื่อใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์ Amazon.ca ( www.amazon.ca )

ได้ประกาศการจัดอันดับเมืองที่โรแมนติกที่สุด 20 อันดับแรกประจำปีครั้งที่สองในแคนาดา พวกเขาคือ:1. วิกตอเรีย บริติชโคลัมเบีย 11. วินนิเพก แมนิโทบ2. เมืองกูล์ฟ รัฐออนแทรี12. ริชมอนด์ ฮิลล์ ออนแทรีโอ ( ใหม่3. คาลการี อัลเบอร์13. เอดมันตัน อัลเบอร์ต4. ซัสคาทูน ซัสแคตเชว14.

ลอนดอน ออนแทรี5. โอกวิลล์ ออนแทรีโอ (ใหม15. คิทเชนเนอร์ ออนแทรีโอ ( ใหม่6. เรจิน่า, ซัสแคตเชวั16. เซนต์แคเทอรีนส์ ออนแทรีโอ ( ใหม่ 7. คิงส์ตัน ออนแทรีโอ17. เบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย ( ใหม่ )คีโลว์นา บริติชโคลัมเบี ธันเดอร์เบย์ ออนแทรีเนเปียน ออนแทรีโอ (ใหมริชมอนด์

บริติชโคลัมเบีย ( ใหม่ 10. เบอร์ลิงตัน ออนแทรีโอ (ใหม0. ออตตาวา ออนแทรีรายการนี้รวบรวมโดยเปรียบเทียบข้อมูลการขายนิยายโรแมนติก หนังสือเกี่ยวกับเพศและความสัมพันธ์ ดีวีดีโรแมนติกคอมเมดี้ และซีดีของ Michael Bubl? ใน Amazon.ca ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 โดยคิดตามหัวเมืองที่มี

ผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คนใน Amazon.เมื่อพิจารณาข้อมูล “โรแมนติกที่สุด” ของ Amazon.ca ให้ละเอียดยิ่งขึ้น เผยให้เห็นว่าวิคตอเรียพิสูจน์ให้เห็นว่าสมองก็เซ็กซี่เช่นกัน ไม่เพียงได้รับเกียรติจากงานMost Romantic City 2011แต่ยังเป็นผู้บริโภคหนังสือโรแมนติกรายใหญ่ที่สุดอีกด้วยบริติช

โคลัมเบียเป็นที่ตั้งของจุดสูงสุด แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองที่โรแมนติกที่สุด (ทั้งหมด 11 เมือง) อยู่ในออนแทรีโมหานครของแคนาดา (โตรอนโต มอนทรีออล และแวนคูเวอร์) ล้มเหลวในการเข้ารอบในปีนี้ โดยเอาชนะผู้ท้าชิงรายเล็กอย่าง Nepean, Oakville และ Richmond Hilผู้ชนะปีที่แล้ว

Saskatoon ตกไปอยู่อันดับที่ 4 แม้ว่าจะยังคงรักนิยายโรแมนติกอยู่ก็ตาCrazy Love: แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน 20 อันดับแรก แต่ Brantford รัฐออนแทรีโอก็มีความโดดเด่นในการเป็นผู้ซื้อแผ่นซีดีของ Michael Bubl? ต่อหัรายใหญ่ที่สุดรายเดียคิงส์ตันเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองมักจะนอนขดตัวหน้าดีวีดีโรแมนติก

โดยมีคัลการีและเนเปียนเป็นรองชนะเลิศเป็นเพื่อนเจ้าสาวเสมอ: คาลการีเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์โรแมนติกอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด โดยติดหนึ่งในสามอันดับแรกของทุกหมวดหมู่ที่สำรวจ แม้ว่าจะไเคยเป็นอันดับ 1 เลยก็ตาหากต้องการเรียกดูไอเดียของขวัญในนาทีสุดท้ายที่คัดสรรจาก Amazon.ca สำหรับวัน

วาเลนไทน์ และช่วยสนับสนุนการจัดอันดับความโรแมนติกของเมืองของคุณในอนาคต โปรดไปที่http://www.amazon.caเกี่ยวกับ Amazon.caอเมซอน.ca ( www.amazon.ca) เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวระดับโลกของเว็บไซต์ Amazon ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านราคา การเลือกสรร และความสะดวกสบายที่ยอดเยี่ยม

ลูกค้าของ Amazon.ca สามารถค้นหาและค้นพบหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซีดี วิดีโอ ผลิตภัณฑ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ดีวีดีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและสวน ตลอดจนซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และคอนโซลที่หลากหลาย ทั้งหมดในราคาที่ต่ำทุกวัน นอกจากนี้ ทีมง

าน และผลิตภัณฑ์”เกม Kabam ดึงดูดผู้เล่นเกมจำนวนมากขึ้นที่มีส่วนร่วมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยการผสมผสานการเล่นเกมที่ลึกล้ำและดื่มด่ำที่พบในกลยุทธ์ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมากและเกมเล่นตามบทบาทเข้ากับการเชื่อมต่อทางสังคมและการโต้ตอบจากแพลตฟอร์มโซเชียล ชื่อล่าสุดของบริษัท ได้แก่ IGN Reader’s Choice Best Facebook Game of 2010 Kingdoms of Camelot ?, Dragons of Atlantis ?และGlory of Rome ?เป็

นตัวแทนของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทสำหรับพอร์ตโฟลิโอคุณภาพสูง แตกต่างจากเกมโซเชียลทั่วไปที่การโต้ตอบจะเกิดขึ้นนอกเกมเมื่อผู้เล่นร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเท่านั้น เกม Kabam มี “รูปแบบการเล่นแบบซิงโครนัส” ที่ผู้คนเล่นร่วมกับผู้เล่นอื่นแบบเรียลไทม์ในโลกของเกมต่อเนื่องที่มีผู้คน

นับล้านอาศัยอยู่ทั่วโลก คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ลักษณะการแข่งขันของการเล่นและการแชทแบบเรียลไทม์ ทำให้เกม Kabam แตกต่างจากเกมโซเชียล “ทั่วไป” ที่มีผู้คนพลุกพล่านMaha Ibrahim กล่าวว่า “เกมบนโซเชียลมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และ Kabam ได้ทำสิ่งที่ไม่มีบริษัทอื่นทำได้—สร้

างประสบการณ์เกมโซเชียลที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างกลุ่มใหม่ในหมู่คอเกมหลัก ขณะเดียวกันก็สร้างโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งมาก” Maha Ibrahim กล่าว หุ้นส่วนทั่วไปของ Canaan Partners ซึ่งให้เงินทุนและที่ปรึกษาแก่ Kabam นับตั้งแต่ก่อตั้ง “รอบการจัดหาเงินทุน Series C ที่มีผู้สมัครใช้บริการมากเกินไปนี้ช่วยยืนยันความเป็นผู้นำของ Kabam ในตลาดนี้”“ความมุ่งมั่นของ Kabam ในการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์คลื่นลูกใหม่ของเกมโซเชียลนั้นน่าตื่นเต้นอย่า

งยิ่ง และเรากระตือรือร้นที่จะได้เห็นมันเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก” Allen Beasley จาก Redpoint Ventures บริษัทร่วมทุนชั้นนำใน Menlo กล่าว พาร์ค แคลิฟอร์เนียKabam ซึ่งเติบโตจากพนักงาน 20 คนเมื่อต้นปี 2010 เป็นกว่า 200 คนในปัจจุบัน เพิ่งเพิ่มสตูดิโอในซานฟรานซิสโกและจีนในสำ